Frimindeks 2010: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Rammetyper. Tofarvede. 1870 - 1905. Types of frames. Bicoloured.

home 1851-1874 (dansk) 1875-1905 (dansk) 1851-1874 (English) 1875-1905 (English) vandmærker og takning
watermarks and perforations
startside
Links på dansk: 2 sk. 3 sk. 4 sk. 8 sk. 16 sk. 3øre 4 øre 5 øre 8 øre 12 øre 16 øre 20 øre 25 øre 50 øre 100 øre
Links in English: 2 sk. 3 sk. 4 sk. 8 sk. 16 sk. 3øre 4 øre 5 øre 8 øre 12 øre 16 øre 20 øre 25 øre 50 øre 100 øre


Rammetyper

De tofarvede 1870 - 1905

De tofarvede frimærker dominerede fra den første udgave 48 sk i 1870 indtil de sidste udgaver kom i 1905. Det er den længste periode i dansk filateli, hvor en bestemt serie frimærker har domineret.

Det er derfor ikke en overraskelse, at næsten alle værdier findes i en lang række af variationer med forskellig takning, vandmærke og farve. De fleste af værdierne kan adskilles og bestemmes til det oprindelige tryk på basis af de nævnte forskelle.

Værdierne ændrede sig ikke meget i perioden fra 1870 til 1905 - bortset fra at møntfoden blev ændret fra sk (skilling) til øre i 1875.

Frimærkerne blev trykt med rammerne og ovalerne med værdien hver for sig. Rammerne blev brugt til forskellige værdier og måtte derfor udskiftes hyppigere end pladerne med oval og værdi. Der findes fem forskellige rammetyper. Alle fem rammetyper findes med både ret og omvendt ramme. Det betyder, at der findes 10 forskellige rammetyper. Ingen værdier findes med alle rammetyperne. De forskellige typer af rammetyper er her benævnt rammetype 1, rammetype 2 osv.

Den normale ramme kaldes ret ramme, mens den kaldes omvendt ramme, når den er blevet drejet 180 grader i matricen.

Herunder ses illustrationer af de forskellige rammetyper. På de fleste mærker er det ikke vanskeligt at se forskellen på typerne. Rammetype 2 og rammetype 3 er de vanskeligste at adskille.

Omvendt ramme.
For at bestemme om rammen er ret eller omvendt kan udseendet af tegningen i øverste venstre hjørne bruges. Eller man kan anvende det modsatte hjørne - det er det nederste højre hjørne. Det er det samme hjørne afhængigt af om det er en ret ramme eller en omvendt ramme. Det kan lyde vanskeligt, men se på illustrationerne. På den normale ramme er den første linie i tegningen i øvre venstre hjørne lodret i begyndelsen, som de to rammelinier. På den omvendte ramme peger den første linie i tegningen væk fra de to rammelinier.

De fem rammetyper kan genkendes ved følgende karakterer (beskrevet for normale rammer!).

Rammetype 1. Rammen har tykkere linier end de øvrige typer. De fem fjer i hjørnerne måler tæt ved 3 mm i bredden. På de andre rammetyper er bredden tæt på 2½ mm.

Rammetype 2. Rammen har smalle fjer i midten, som fremstår tynde og skarpkantede. I det nederste højre hjørne er midterfjeren meget tynd og skæv. Denne type blev ikke brugt på øre-mærkerne. Enkelte reserverammer er dog senere anvendt til øremærkerne. De er sjældne og kun ret ramme forekommer.

Rammetype 3. Rammen ligner meget rammetype 2, men fjerene er lidt skarpere i tegningen og nedre højre hjørne adskiller sig ikke fra de øvrige.

Rammetype 4. Denne rammetype kendes normalt let på, at den midterste fjer i det nedre venstre hjørne er afskåret.

Rammetype 5. Denne rammetype kendes let på, at alle 4 midterfjer i hjørnerne har afrundede spidser.

Types of frames

Bicolour stamps 1870 to 1905.
The bicolour stamps dominated from the first issue 48 sk in 1870 until the last issues came in 1905. This is the longest period in Danish philately, where one type of stamps have dominated.

It is not a surprise that nearly all values exists in a large number of varieties due to different perforation, watermark or colour. Most of the values can be divided into the specific print based on the mentioned differences.

The values did not change much during the period from 1870 to 1905 - except that the coin changed form sk (skilling) to oere (øre) in 1875.

The stamps were printed with the frames and the oval with the value separately. The frames were used on different values and had to be replaced more frequently than the plates with the value. There are five different types of frames. And all five types of frames exist in normal position and inverted position. This means that there are 10 different types of frames. No value exist with all types of frames. The different types of frames are called rammetype 1 (Danish for frame 1), rammetype 2 etc.

The normal frame is called ret ramme (Danish) and the inverted frame is called omvendt ramme (Danish).

Below you find illustrations of the different types of frames. Normally it is not difficult to see the difference between the types. The two types rammetype 2 and rammetype 3 are the most difficult to distinguish.

Inverted frame.
For the identification of the position of the frame (normal or inverted), the easiest is to look at the upper left corner of the stamp. Or you can use the opposite corner - it is the lower right corner. It is the same corner depending if it is a normal frame or an inverted frame. It might appear to be a little difficult - but look at the illustrations below. On the normal frame the first line in the drawing in the upper left corner is vertical in the beginning like the two frame lines. On the inverted frame the first line in the drawing is pointing away from the two frame lines.

The fives types of frames are recognised by the following characteristics (described as normal frames!).

Rammetype 1 (frame 1). The frame has thicker lines than the other frames. The five feathers in the corners are close to 3 mm broad, while they are close to 2½ mm in the other types of frames.

Rammetype 2 (frame 2). The frame has narrow feathers in the middle, which are thin and sharp. In the lower right corner the feather in the middle is very thin and a little crooked. Frame 2 was not used on the sheets for stamps with øre. A few frames were used later with sheets mainly of frame 3 stamps. Øre stamps with frame 2 are rare. Øre stamps with frame 2 are not known with inverted frame.

Rammetype 3 (frame 3). The frame looks a lot like rammetype 2 (frame 2), but the feathers are a little shaper and the lower right corner does not differ significantly from the others.

Rammetype 4 (frame 4). The frame is normally easy recognised by the middle feather in the lower left corner. The tip is cut off.

Rammetype 5 (frame 5) This frame is easily recognised by the middle feathers, which are all with round tips.Rammetyper - frames
Rammetyper Ret ramme
Normal frame
Øvre venstre hjørne
i ret ramme
Upper left corner
in normal frame
Omvendt ramme
Inverted frame
Øvre venstre hjørne
i omvendt ramme
Upper left corner
in inverted frame
Rammetype 1

1870-1878
Rammetype 2
1870-1873
Rammetype 3
1873-1878
Rammetype 4
1878-1890
Rammetype 5
1890-1905
home 1851-1874 (dansk) 1875-1905 (dansk) 1851-1874 (English) 1875-1905 (English) vandmærker og takning
watermarks and perforations
startside